Innhold
1
Sportsplan

Sportslig plan for Riska Motorsykkelklubb

Vedtatt av styret  27. januar 2016

Innledning

Denne planen er ment som et supplement til idrettslagets organisasjonsplan, og skal inngå som en del av styringsdokumentene for Riska Motorsykkelklubb.

Hensikten med sportslig plan er først og fremst at alle involverte i klubben skal kjenne til en del felles retningslinjer for den sportslige aktiviteten.

Sportslig plan skal videre regulere idrettslagets gjennomføring av den sportslige aktiviteten.

Sportslig plan oppdateres, behandles og vedtas av idrettslagets styre når styret finner det nødvendig.

Idrettslagets mål og visjon

Mål og visjon framkommer av idrettslagets lov og organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet.

Sportslige premisser

Vi ønsker å legge til rette for aktivitet innenfor motorsportgrenene speedway og trial, både for de som vil ha idretten som hobby, og for de som vil satse beintøft mot et nasjonalt eller internasjonalt toppnivå.

Idrettslagets sportslige tilbud skal være for ALLE, uavhengig av økonomi og andre forutsetninger. Må det gjøres prioriteringer, skal rekruttering og bredde vektlegges mest.

Målet er at ALLE utøvere, ut fra forutsetninger og ambisjoner, får oppleve glede, utfordring, trygghet og mestring i et godt og støttende treningsmiljø.

Dette gjør vi blant annet ved å:

 • Arrangere nybegynnerkurs
 • Arrangere mekkekvelder
 • Tilrettelegge for egentrening (gjelder trialutøver sammen med godkjent Aktivitetsleder)
 • Organisere treningstilbudet
 • Arrangere treningssamlinger
 • Delta i klubbsamarbeid om å arrangere treningssamlinger
 • Delta i- og/eller arrangere oppvisninger
 • Arrangere konkurranser

Riska Motorsykkelklubb har utviklet et eget opplegg til bruk i nybegynneropplæringen. Norges Motorsportforbunds (NMFs) nettbaserte «Lisenskurs teoridel» inngår som et viktig element i dette, og gjennomføres i Norges Idrettsforbunds kursportal kurs.idrett.no

Den organiserte opplæringen og treningen skal videre ta utgangspunkt i NMFs opplæringsmateriell for Trener 1. Dette er tilgjengelig på www.nmfsport.no/dok trener1/

Fundamentet for idrettslagets virksomhet er dugnad. Skal aktivitetsnivået opprettholdes, tilpasses og videreutvikles, er en avhengig av at alle medlemmer i fellesskap bidrar til å nå idrettslagets mål og visjoner, og aktivt deltar i arbeidet.

Organisering

Idrettslagets sportslige aktivitet er organisert i to grupper; Speedwaygruppa og Trialgruppa.

Hver gruppe ledes av lagets styremedlemmer som er valgte fra sine respektive grener, og med grenansvarlig i spissen. Styrets kasserer tiltrer gruppeledelsen ved arrangement av økonomisk betydning.

I følge idrettslagets organisasjonsplan skal de grenansvarlige (speedwayansvarlig og trialansvarlig) ha det sportslige ansvaret innenfor sine grener.

Treningstider

Den organiserte trialtreningen
på trialområdet på Hesthammeren foregår i hovedsak til følgende tider:

Tirsdag og torsdag       kl 17:30 - 19:30 (sommer- og vintertid)

Lørdag                         kl 11:00 - 14:00 (vintertid)

 

Holdninger og forventninger

Følgende retningslinjer gir uttrykk for ønskede holdninger og idrettslagets forventninger.

Retningslinjer for foreldre/foresatt

 • Møt opp og vær med på treningen (om ikke annet er avtalt med instruktør og utøver)
 • Hjelper utøveren med å gi beskjed dersom dere ikke kan komme på trening
 • Si ifra til instruktøren eller grenansvarlig dersom det er noe vedrørende treningen en ønsker å ta opp.
 • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av Riska Motorsykkelklubb, men er du med følger du våre regler
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 • Respekter instruktøren/treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang
 • Motiver barna til å være positive på trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om den det gjelder til andre
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 

Forventningen om at foreldre er med på treningene gjelder først og fremst hvor det dreier seg om barn/ungdom som alltid skal ha med seg en på trening, altså de under 16 år. MEN, det er ingenting som er bedre enn at foreldre til de over 16 år også er med på treningen.

Kanskje kan en lære noen teknikker av instruktøren? Eller kanskje ved en senere anledning vise til "Husker du hva instruktøren sa om hvordan du skulle kjøre i den svingen der?".

Det kan også være greit for en instruktør å ha noen støttespillere som kan hjelpe til med å sikre og motivere.

Retningslinjer for utøvere

 • Gode holdninger
 • Respektere hverandre
 • Lojalitet mot idrettslag og instruktører/trenere
 • Hjelpe hverandre
 • Følge idrettslagets regler
 • Stille opp for hverandre
 • Ærlig overfor trener og andre utøvere.
 • Godt samhold
 • Stå sammen
 • Vise engasjement
 • Gode arbeidsholdninger
 • Stolthet av sin egen innsats
 • Objektivt ansvar for miljø og trivsel
 • MOBBING ER IKKE AKSEPTERT
 • Møt og vær klar til avtalt tid
 • Sørg for at sykkelen er i godkjent teknisk stand og fylt med bensin
 • Ha med deg vann på trening
 • Si ifra til instruktøren din dersom du ikke kan komme på en trening
 • Gjør alltid så godt du kan – og husk at målet er å ha det gøy
 • Vær lojal i forhold til instruktør og de andre på treningsgruppa
 • Følg instruktørens/trenerens opplegg uten å avbryte treningen
  eller finne på noe annet på egen hånd

Retningslinjer for instruktører/trenere

 • Framskaffe godkjent politiattest som skal forevises idrettslagets politiattestansvarlige
 • Opptre som en god rollemodell, og vær et godt forbilde
 • Ta et aktivt standpunkt for en ren og ærlig idrett
 • Antidoping Norges e-læringsopplegg «Ren Utøver» skal være fullført,
  og kursbevis framlegges for overordnede ved avtaleinngåelse
 • Si ifra dersom noe kommer i veien for å være instruktør den oppsatte tiden
  (både til grenansvarlig og til utøverne i gruppa)
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Hold oppsatt tidsplan, og bygg opp under eventuelle fellesopplevelser
  (for eksempel felles oppvarming eller felles pause)
 • Se alle utøverne på gruppa di, og legg treningen til rette for at alle kan være med
 • Utfordre enhver utøver eller gruppe til å utvikle sine ferdigheter
 • Være veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involvere deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Søke å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vise god sportsånd og respekt for andre
 • Baser all trenervirksomhet på verdidokumentet «Den norske treneren (s.9)»,
  som oppsummerer de forventninger norsk idrett har til en trener/instruktør
 • Følg Norges Idrettsforbunds-, Norges Motorsportforbunds- og Riska Motorsykkelklubbs lover, regelverk, bestemmelser, planer og retningslinjer
 • Følg instrukser og etterkom pålegg fra klubbens grenansvarlige og styret
 • Bruk skjema for trenergodtgjørelse og leverer dette til grenansvarlig med jevne mellomrom dersom du har avtale med klubben om godtgjørelse for utført instruktørarbeid
 • Bidra til mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Bidra til positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Fremme et godt sosialt miljø og vennskap
 • Bidra til samarbeid og god kommunikasjon med andre instruktører/trenere, ledere og foreldre

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning

Som instruktør/trener er du ansvarlig for god kommunikasjon.

Riska Motorsykkelklubb har utarbeidet et standard avtaleformular til bruk ved engasjering av instruktør (trener). Avtaleformularet kan lastes ned fra idrettslagets nettside.

Kompetanseutvikling

Det er et mål å ha engasjerte og kompetente trenere på alle nivåer som skal bidra til best mulig utvikling av utøverne, samtidig som den sosiale tilhørigheten ivaretas.

Per i dag er aktuell kompetanse:

 • Sikkerhetsleder og Aktivitetsleder
 • Trener 1
 • Trener 2

I samarbeide med andre idrettslag i Rogaland som driver motorsportaktivitet, arrangeres det Sikkerhets- og Aktivitetslederkurs lokalt. Så sant det er tilstrekkelig behov, er målet å arrangere slike kurs årlig.

Foreldre/foresatte og instruktører har mulighet til egenutvikling innen idretten generelt via Rogaland Idrettskrets og motorsportidretten spesielt via kurstilbud/temasamlinger i regi av Norges Motorsportforbund, region vest.

Ved deltakelse på kurs/seminar, må dette avtales med den overordnede (og evt. styret) i hvert enkelt tilfelle. Påmelding til kurs skal alltid gå gjennom grenansvarlig evt. styret.

For de som er villige til å bidra i fellesdugnaden ved å ta noen «vakter» per år som aktivitetsleder, dekker klubben kursavgiften til Sikkerhets- og Aktivitetslederkurs. Kursavgift for andre trenerkurs kan etter søknad bli dekket av Riska Motorsykkelklubb mot avtale om bindingstid som trener/instruktør. Ved avtalebrudd kan idrettslaget kreve tilbakebetalt utgifter til kurs/utdanning.

 

 

 I fokus